Comment on page
📍

Đăng ký tài khoản

Đăng ký ngay tài khoản của bạn để bắt đầu khám phá nền tảng ZenMe 🚀💻📱
  1. 1.
    Truy cập https://app.zen-me.io/ và lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn ZenMe hiển thị
  1. 2.
    Nhấp chọn "Đăng nhập/Đăng ký" để đăng nhập/đăng ký tài khoản của bạn
3. Tại đây, bạn có thể: (1) Đăng nhập/Đăng ký qua tài khoản Email/Facebook/Apple có sẵn, hoặc (2) nhấp vào Email address để đăng ký trực tiếp với email hoặc số điện thoại
4. Tiếp tục nhấp chọn "Đăng nhập" để hoàn tất đăng ký tài khoản
4. Trở lại màn hình trang chủ Zen.me. Bây giờ, bạn bắt đầu có thể trải nghiệm nền tảng, cũng như đăng ký trở thành Zentor: Hướng dẫn Đăng ký trở thành Zentor