Điều kiện thanh toán

1. Nền tảng sẽ tiến hành thanh toán cho Zentor khi:
  • (1) Sau ngày 25 hàng tháng
  • (2) Số dư Zentor tối thiểu đạt ngưỡng thanh toán (1.000.000 VNĐ)
2. Khi đó, nền tảng sẽ xử lý phát hành thanh toán đến Số tài khoản của Zentor trong vòng 7 ngày làm việc
(*) Lưu ý: Zentor đăng ký Số tài khoản với nhân sự phụ trách Zentor Care của nhà phát triển
3. Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người dùng của nhà phát triển, phần thu nhập Zentor được thanh toán vào mỗi đợt thanh toán sẽ là thu nhập thực tính đến ngày 25 hàng tháng.
(Ví dụ: Nếu Zentor có 01 Zenroom với mức phí membership là 100.000 VNĐ/tháng/thành viên, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2023, thì tính đến 25/1/2023, Zentor sẽ nhận được phần thanh toán là phần phí tính đến ngày 25/1/2023 của thành viên (tức 100.000 x 25/31 = 81,000 VNĐ/thành viên)
(*) Lưu ý: Phần phí tham dự của thành viên đã được cộng dồn đầy đủ vào Ví của Zentor khi tham dự, tuy nhiên, vào đợt thanh toán, nhà phát triển sẽ xử lý và cho phép Zentor yêu cầu ZenMe thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đã được Zentor đăng ký từ trước với giá trị là thu nhập thực như đề cập ở trên. Phần thu nhập còn lại của tháng sẽ được tiếp tục cộng dồn và thanh toán ở đợt thanh toán của tháng tiếp theo.