💰

Mô hình kinh tế

Tại ZenMe, Các Zentor không chỉ được cung cấp bộ công cụ toàn diện 🛠️ được phát triển đặc biệt dành riêng cho các Nhà sáng tạo , mà còn được khám phá nhiều cơ hội để tạo thu nhập từ chính cộng đồng của mình 💰!