💬

Các loại phí

1. Phí sử dụng nền tảng

  • 4 mức phí (từ miễn phí hoàn toàn đến 399$) tùy các tính năng và quy mô, chi tiết sẽ được cập nhật
2. Phí giao dịch
  • Là khoản chi phí trên Zen.me mà Zentor thanh toán cho đơn vị thanh toán trung gian (VNPay, Stripe...)
  • Mức phí giao dịch: tương đương 3%/tổng doanh thu gộp