🥳Không gian thảo luận

🌟 Không gian thảo luận trực tiếp và "real-time" là một yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo sự gắn kết với cộng đồng của bạn và kết nối các thành viên lại với nhau. Với ZenMe, bạn sẽ có một không gian thảo luận đầy sáng tạo để hỗ trợ bạn trên hành trình này! 💬🚀

  1. Tăng tính tương tác giữa các thành viên với nhau qua tính năng thread (bình luận). Tại mỗi tin nhắn của thành viên trong nhóm, các thành viên và bạn đều có thể trả lời và tạo luồng trao đổi/bình luận trong chính tin nhắn đó

  1. Cùng tương tác và bày tỏ cảm xúc với các nội dung tương tác của thành viên trong Zenroom:

  1. Lựa chọn "Xoá" tin nhắn tại mỗi tin nhắn:

  1. Với giao diện ZenMe trên phiên bản ứng dụng App (điện thoại), bạn có thể tương tác/bày tỏ cảm xúc/bình luận với tin nhắn của các thành viên với cách thức tương tự

Last updated